Material med anknytning till tomtansökan

Ansökningstiden för småhustomter och bolagstomter på Drottningstranden är över.

Vi har sammanställt en guide för ansökning av en mässtomt som du kan läsa och ladda ner här.

Att ansöka om tomt

Privatpersoner, husfabriker och företag inom byggbranschen kunde antingen ensamma eller tillsammans ansöka om tomter på mässområdet. Bland tomterna som kunde ansökas fanns 16 småhustomter, nio tomter för flytande hus och en tomt för kollektivt byggande. Se separata anvisningar för ansökningsuppgifter för tomter i bolagsform. Tomtn kunde antingen köpas eller arrenderas, men tomterna med egen strand var endast till salu. Det årliga arrendet är fem procent av tomtens försäljningspris. Man kan också senare köpa arrendetomten till egen. Arrendebeloppen som betalats gottgörs inte i köpesumman. En arrendetomt kan köpas när skyldigheten att bygga har uppfyllts.

Om tomterna inte blir inlösta under den första ansökningen kommer de återstående tomterna att kunna ansökas vid en tidpunkt som fastställs senare. För tillfället finns det inte lediga tomter.

I tomtansökningen kunde man välja bland tomterna ett huvudalternativ och tre reservalternativ. Bilagor och ritningar framställdes endast för huvudalternativet.

Tomtansökningen

Ansökningen skulle innehålla följande handlingar och/eller utredningar:

 • ansökningsblanketten omsorgsfullt ifylld
 • sammandrag om projektet och om hur temana beaktas i byggandet
 • följande skisser som bilagor
  • situationsplan
  • grundplan(er)
  • fasadskisser (minst två fasader)
  • snittbild krävs av strandtomter och flytande hus, rekommenderas även av andra objekt
  • utkast till plan för gården på situationsplansnivå, i vilken man skisserat gårdens olika funktioner
 • planerare (också belysningsdesigner bör namnges)
 • kostnadsberäkning.

Om man så önskade kunde ansökningen kompletteras med olika illustrationer eller övriga mer detaljerade bilder som gjorde idén klarare.

Att lämna in ansökningen

Tomtansökningen skulle lämnas in 1.3–30.4.2021.

Tomterna ansöktes i första hand med en elektronisk blankett.

En ansökning i pappersform kunde lämnas in antingen per post eller personligen. Kuvertet skulle förses med texten ”Tomtansökning för bostadsmässområdet”. En ansökning i pappersform jämte bilagor kunde lämnas in eller skickas till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo på adressen Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, öppen vardagar klockan 9–16.

Tomtreservering och byggande

Om du accepterar den tomt som föreslås till dig ska du betala en bokningsavgift för tomten. Bokningsavgiften för småhustomter är 3 000 euro och 10 000 euro för tomter som är lämpliga för byggande i bolagsform. Bokningsavgiften för tomter för flytande hus är 1 700 euro (2 x årsarrende).

Bokningsavgiften gottgörs i försäljningspriset för tomtaffären eller i årsarrendet för tomten. Bokningsavgiften returneras inte om affären eller arrendet upphör av skäl som inte beror på staden.

Då bokningsavgiften betalats har du fortfarande tid att finslipa dina planer innan du ansöker om bygglov. De slutgiltiga planerna inlämnas till kvalitetsgruppen för godkännande, som ger tillstånd att ansöka om bygglov. Efter att bokningsavgiften betalats undertecknas ett flerpartsavtal, genom vilket avtalsparterna (tomtköparen eller tomtarrendatorn, Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad) överenskommer bland annat om byggandet av tomten och att använda tomten under bostadsmässan för utställningsändamål samt ingår antingen tomtaffären eller ett arrendeavtal om tomten.

Ansökningen om bygglov lämnas in elektroniskt på stadens e-TjänstDet finns mer detaljerade anvisningar för inlämnande av bygglovet på stadens webbplats.

Byggandet av tomterna i kvarteren 1058–1062 kan inledas 1.7.2021. De flytande husen byggs utanför mässområdet. Staden kommer att slutföra bryggstrukturerna och infrastrukturbyggandet så att de färdiga byggnaderna enligt den preliminära tidtabellen kan fästas vid bryggan senast i april 2023.

Ansökning av bolagstomter

Sökande av bolagstomter skulle bifoga projektbeskrivningen till sin ansökan. Till ansökan bifogades bottenplan och fasad om materialet finns färdigt. Rätten att be om ytterligare material förbehålls.

Vi betjänar dig i alla ärenden gällande ansökningen av tomt på bostadsmässoområdet. Det är bara att kontakta oss!

Teman

Teman för Bostadsmässan i Lovisa 2023 är

Bostaden är mer än ett hem

Nuförtiden är hemmet mer än bara platsen du bor i. Utgångsläget för planeringen av Drottningstrandens bostadsområde var tanken om att ditt hem kan vara både en distansarbetsplats och hemorten för din företagsverksamhet. Eller skulle du vilja skapa en fritidsoas av ditt hem, en plats som du aldrig skulle behöva lämna för att ta dig till stugan? Det kan finnas en gårdsbastu bara några steg ifrån huset på din gård, och framför bastun skulle havet skymta. Du behöver inte åka längre på semestern än de få steg som tar dig till havet. Vad skulle du tycka om ditt hem var så smart att din uppgift endast skulle vara att flytta in och njuta av boendet?

På området byggs hus vars livscykel sträcker sig långt in i framtiden. Byggnaderna är planerade så att de kan omvandlas för att passa till olika livssituationer. Förutom själva boendet överväger vi hur hemmet på andra sätt kan betjäna sina boende. Det är miljövänligt att tänka på nya perspektiv för rumsanvändningen, så att huset inte alltid behöver renoveras när behoven ändrar.

Belysningen spelar en roll

Drottningstrandens unika läge vid havet mittemot den historiska nedrestaden ställer också krav på hur området som ska byggas ser ut sett från den motsatta stranden. Med belysning skapar man olika stämningar – den kan till exempel betona unika naturformationer på gården, bergsskärningar och träd. Genom att ägna uppmärksamhet åt belysningen får man också trivsel och säkerhet för boendet.

Som en del av gårdsplaneringen skapas en plan för utomhusbelysning för husen som ska byggas i området. Vi rekommenderar att planen utvidgas till att också omfatta inomhusbelysningen. Planeringen syftar å ena sidan till att finna smarta belysningslösningar, med vilka säkerhet, trivsel och energieffektivitet kan förbättras, och å andra sidan att belysa gårdselement som betonar gårdarnas naturvärden.

Havet är viktigt

Att bo helt i stadscentrum och vid vattnet är många finländares dröm. Bostadsmässområdet i Lovisa erbjuder en fantastisk möjlighet att bo alldeles invid havet. De boende har också ett ansvar för miljöns och havets välbefinnande. Planeringen ska ta hänsyn till de djur, fåglar och fiskar som lever i området. Syftet är att värna om strandlandskapet och betona naturligheten genom att bland annat bevara strandlinjens splittrade karaktär. I all verksamhet tar man hänsyn till närheten till havet och ett ekologiskt byggsätt. Naturliga material prioriteras på gårdarna i området.

Havens välbefinnande utgör en viktig del av det globala ekosystemet. Även våra egna små aktioner är viktiga, och också i byggandet kan vi göra små men betydelsefulla saker för att skydda haven. Vilken är din lilla gärning för att öka Finska vikens välbefinnande?

Välkommen att bygga ditt hem på Drottningstranden i Lovisa, scenen för Bostadsmässan 2023!