Yleiset kysymykset ja vastaukset

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia

Kuka sai hakea tonttia?

Messualueen tontteja saivat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat rakennusliikkeet ja muut yritykset joko yksin tai yhdessä.

Saako rantaa ruopata?

Kaavassa rannan ruoppaaminen on sallittua (ruoppauslupa haettava ennen toimeen ryhtymistä) niin, että rannan rikkonaisuus ja luonnonmukaisuus säilyy. Ruoppaus tulee tehdä niin, että rannassa säilyy myös luonnontilaisia alueita. Ruoppauksista vastaavat tontin omistajat, kaupunki ei ruoppaa omakotitalojen rantoja.

Tuleeko talot tehdä puusta, jotta voi tulla valituksi?

Tonttien hakijoiden valinnassa valintaperusteena ei käytetä talon runko- tai julkisivumateriaalia, eikä tietyn materiaalin käyttäminen tuo etusijaa valinnoissa.

Mistä näen onko jokin tontti jo varattu?

Kaikki tontit oli haettavissa 1.3-30.4.2021 välisenä aikana. Nyt on vapaana neljä tonttia, jotka tulevat hakuun 1.–30.4.2022.

Mikä on tontin vuokra-aika?

Tonttien vuokra-aika on 60 vuotta, myös kelluvien talojen osalta. Merenrantatontit ovat ainoastaan myynnissä.

Onko hakemuksen saapumisajankohdalla merkitystä?

Tonttihakemuksen saapumisajankohdalla ei ollut merkitystä, eikä valinnoissa saanut etusijaa sen perusteella milloin hakemus on jätetty. Hakemus tuli jättää hakuajan puitteissa.

Mistä löydän kaiken materiaalin?

Kaavamateriaalit ja rakennustapaohjeet sekä tonttijakokartat
Hinnastot
Tonttihakuopas ja hakulomake
Tietoa haettavista tonteista
Loviisan kaupungin muut tontit

Miten lähelle rantaa saa rakentaa?

Talojen rakennusalueen rajat löydät kaavakartasta, jonne rakennusalue on merkitty pistekatkoviivalla (kts. kaavamerkinnät). Talousrakennusten osalta tonteilla, joilla erikseen on ilmoitettu talourakennukselle rakennusoikeutta (t), tulee rakennusten kosteudelle alttiiden rakennusosien olla vähintään +3,1 metriä keskivedenpinnan korkeudesta (N60) à metrimääräistä rajaa talousrakennuksille ei siis ole vaan sijainnin määrittää tontin korkeusasema. Tonttia ei kuitenkaan saa rantaviivan tuntumassa lähteä keinotekoisesti korottamaan vaadittuun korkeuteen.

Loviisan korkeusjärjestelmän päivityksen vaikutukset?

Kaava-aineisto on laadittu N60 järjestelmän aikaan. Loviisassa on siirrytty käyttämään N2000-korkeusjärjestelmää maaliskuusta 2021 alkaen. Ero N2000- ja N60 -korkeusjärjestelmien välillä on Loviisan alueella +23 cm. Tämä tulee huomioida suunnittelussa. Suunnitelmat tulee laatia ja luovuttaa N2000 järjestelmän mukaisilla koroilla.

Saako rantaan rakentaa laiturin?

Kortteleissa 1061, 1062 ja 1063 rantaan saa rakentaa oman laiturin, jonka pituus on korkeintaan 10 metriä ja pinta-ala korkeintaan 35 m2. Korttelissa 1058 rantaan saa rakentaa korkeintaan viisi metriä pitkän laiturin, jonka pinta-ala saa olla korkeintaan 20 m2. Laitureiden pintamateriaalin tulee olla puuta. Rantaan saa rakentaa lisäksi veneen rantautumispaikan.

Onko asukkaille varattu venepaikkoja?

Kortteleissa 1058–1062 lv-4-vesialueelle saa rakentaa tonttikohtaisen venepaikan. Venepaikkoja saa rakentaa enintään yhden tonttia kohden ja korttelissa 1060 yhteensä korkeintaan kolme. Venepaikan leveys saa olla korkeintaan kolme metriä. Veneiden ja laitureiden kiinnitysrakenteet saavat ulottua lv-4-alueiden ulkopuolelle. Laitureille kulkua ei saa estää porteilla tai muilla rakenteilla. Laiturit rakentavat ne kiinteistönomistajat, jotka haluavat laituripaikan käyttöönsä.

Millä perusteella rakentajat valitaan?

Loviisan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen edustajien muodostama arviointiryhmä valitsee rakentajat tehtyjen tonttihakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee olla kaikki vaaditut liitteet. Luonnostasoiset kuvat riittävät hakuvaiheessa. Lopulliseen ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun jää aikaa hakuprosessin päätyttyä.

Mikäli samalle tontille tulee useampi hakemus ratkaisee suunnitelmien laatu, kiinnostavuus sekä teemojen huomioiminen. Kaikkien hakemusten tulee kuitenkin täyttää esitetyt vaatimukset ja kriteerit. Tavoitteena on, että Kuningattarenrannasta rakentuu monipuolinen ja erilaisia asumisenratkaisuja esittelevä alue mutta ennen kaikkea viihtyisä asuinalue uusille asukkaille. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakentaminen sopii ympäristöönsä kaupunkikuvallisesti ja lopputulos muodostaa harmonisen kokonaisuuden. Suunniteltavien talojen tulee olla selvästi kyseiselle korttelialueelle ja tontille suunniteltuja. Tontin ominaispiirteiden, kuten maastonmuotojen ja ilmansuuntien, tulee käydä ilmi tonttihakuvaiheen suunnitelmista. Hyvän suunnittelun merkitys korostuu ainutlaatuisessa merellisessä ympäristössä, jossa osa taloista sijaitsee aivan merenrannalla ja jopa sen päällä.

Tuleeko koko rakennusoikeus käyttää tai jokin tietty osa siitä?

Koko rakennusoikeutta ei tarvitse käyttää eikä myöskään ole asetettu mitään vaatimuksia siitä, miten suuri osuus siitä käytetään. Olemme jakaneet aluetta niin, että rakennusoikeuksien määrät vaihtelevat. Pienemmät talot sopivat tonteille, joissa on vähemmän rakennusoikeutta ja suuremmat niille, joissa sitä on enemmän. Tämä ei kuitenkaan ole vaatimus.

Milloin tontit tulevat rakentamiskelpoisiksi/milloin rakentamisen voi aloittaa?

•      Tontit kortteleissa 1058-1062 rakentamiskelpoisia 7/2021 alkaen
•      Tontit korttelissa 1054 rakentamiskelpoisia arviolta 10-11/2021
•      Tontit korttelissa 1055 rakentamiskelpoisia arviolta 12/2021
•      Tontit korttelissa 1056-1057 arviolta 01/2022
•      Rakentamisen tulee olla valmista 31.5.2023

Rakentamisen voi aloittaa sen jälkeen kun tontit ovat rakentamiskelpoisia, rakennuslupa on myönnetty, sopimukset allekirjoitettu ja tontin kauppa tai vuokrasopimus tehty omanaikataulun mukaisesti huomioiden kohteen valmistuminen ajallaan.

Milloin taloon voi muuttaa?

Taloon voi muuttaa messujen jälkeen.

Messujen aikainen näyttelykäyttö?

Jokainen messualueelle rakentuva talo on messujen näyttelykohde, alueelle voi siis rakentaa vain sellaisia taloja, jotka ovat messujen aikana messukohteina avoinna yleisölle. Jokaiseen kohteeseen tulee olla päänäytteilleasettaja. Päänäytteilleasettajaa ei tarvitse olla tiedossa hakuvaiheessa vaan se voidaan nimetä myös myöhemmin. Messuorganisaatio avustaa kumppanin hankinnassa, jos sitä ei vielä hakuvaiheessa ole.