Aktuellt

Meddelande 13.9.2021

Biltrafiken på Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen till Mannerheimgatan styrs till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen, och parkeringsplatsen i korsningen mellan Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen flyttas

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider. Den nya vägsträckningen vid början av Skärgårdsvägen tas i bruk på tisdag 21.9.2021 då biltrafiken till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen styrs via vägsträckningen. Vägavsnittet asfalteras innan det tas i bruk.

Parkeringsplatsen i korsningen vid Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen tas också ur bruk tisdag 21.9.2021 undan för den nya vägsträckningen. En tillfällig parkeringsplats inrättas mellan Ramsayvägen och lättrafikleden vid Skärgårdsvägen.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi
planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Meddelande 7.9.2021

Lättrafikleden vid Märlax idrottsplats avstängd, lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs till Skärgårdsvägen via Sekreterargränden

Muddringen av mellersta delen av Drottningstranden har påbörjats med anknytning till byggandet av strandvallen. Muddermassor flyttas till Märlax idrottsplats för tillfällig lagring och för att torkas ut.

Av trafiksäkerhetsskäl är lättrafikleden mellan Alvägen och lättrafikleden till Ramsayvägen avstängd under tiden då muddermassor flyttas för tillfällig lagring till idrottsplatsen. Lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs via Sekreterargränd och Nordenskiöldsvägen till Skärgårdsvägen. Vi informerar om trafikarrangemangets varaktighet senare.

Tilläggsuppgifter:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 16.8.2021

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan samt strandbanken i Drottningstrandens mellersta del börjar byggas

Byggandet av den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan har inletts. Byggandet av anslutningen påverkar leden för lättrafik. Vid den gamla butiksfastigheten styrs gång- och cykeltrafiken till en temporär, med staket avskild led, som löper genom byggplatsen. Leden är inte asfalterad utan grusbelagd. Byggplatsområdet inhägnas och omvägen märks ut från bägge hållen. Enligt planerna ska arbetet vara klart 1.10.2021.

Det tillstånd enligt vattenlagen som regionförvaltningsverket beviljat har vunnit laga kraft 6.8.2021. Byggandet av strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden påbörjas vecka 33. Vecka 34 inleds muddringen av området framför strandbanken.

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan och strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden är anknutna till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 548 50 51, teemu.salo@loviisa.fi